ดัดแปลงบรรยากาศบรรจุภัณฑ์ (Modified Atmosphere Packaging)

MAP ให้การควบคุมระดับก๊าซเข้าและออกจากถุง ยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้สด